Subsidieaanvraag Landelijke 2e tranche iVRI’s van start

De subsidieregeling voor de ‘landelijke 2e tranche iVRI’s’ is opengesteld. Inmiddels hebben verschillende regio’s en gemeenten de eerste subsidieaanvragen ingediend.
In 2020 deed de minister van IenW in het Bestuurlijk Overleg MIRT de toezegging om nog eenmaal met een stimulans te komen voor het realiseren van iVRI’s die bijdragen aan beleidsmatige en maatschappelijke doelen. De voorwaarden hiervoor zijn besproken met overheden en bedrijven en in de zomer van 2021 vastgesteld in het publieke Directeuren Overleg Digitale Transitie Mobiliteit (DO DTM). De subsidieregeling is nu opengesteld voor aanvragen van gemeenten en provincies.
Kern van de subsidieregeling
Wegbeheerders kunnen 50% subsidie aanvragen als bijdrage vanuit het Rijk voor het realiseren van iVRI’s, met een maximum van 500k€ subsidie. Die is bestemd voor de kosten van de realisatie en voor het beheer en onderhoud in de eerste vier jaar. De iVRI’s moeten een bijdrage leveren aan beleidsmatig of maatschappelijk belangrijke doelen en doelgroepen. Voorbeeld hiervan is het faciliteren van fietsverkeer in de binnenstad of zero-emissie voertuigen van en naar stadswijken. De iVRI’s moeten daarnaast zijn gekoppeld aan het Urban data Access Platform (UDAP) en voldoen aan de landelijke standaarden. Ook zijn periodieke software-updates nodig. Uiterlijk eind 2024 moeten de iVRI’s zijn gerealiseerd. De complete set aan subsidievoorwaarden is vastgelegd in een zogenoemde SPUK-tekst. Voor het indienen van een subsidieaanvraag is een format beschikbaar. In totaal is circa 10 miljoen euro beschikbaar voor deze 2e landelijke tranche. Overheden dienen de subsidieaanvraag in; marktpartijen kunnen overheden hierbij ondersteunen.
Eerste subsidieaanvragen
De eerste (concept-)subsidieaanvragen zijn inmiddels ontvangen, van onder meer de gemeenten Leusden, Apeldoorn, Almelo, Zeist, Emmen, Wassenaar en Venlo en de provincie Zeeland. De regio’s Midden-Nederland en Zeeland werken aan gezamenlijke subsidieaanvragen voor provincie en grotere inliggende gemeenten.

Regio Midden-Nederland

Het regionale iVRI team van Goedopweg (een samenwerkingsverband van de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft in samenwerking met het Regionaal Data Team en de inliggende gemeenten een regionaal plan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld voor de uitrol van de 2e tranche. Doelen zijn het netwerk van iVRI’s te vergroten, de mogelijkheden hiervan optimaal te benutten, de inliggende gemeenten zoveel mogelijk te ontzorgen bij de uitrol en het benodigde onderhoud te borgen in onderhoudscontracten en binnen organisaties. Voor alle inliggende gemeenten dient het plan als onderlegger voor subsidieaanvragen. Onderdeel hiervan is om de komende jaren specifieke doelgroepen actief te prioriteren en/of te faciliteren bij iVRI’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietsverkeer, nood- en hulpdiensten, weginspecteurs, openbaar vervoer, deelvervoer (eventueel van en naar hubs), gebruikers van Mobility as a Service (MaaS) en autoverkeer conform de multimodale netwerkvisie.

Regio Zeeland

Omdat de beschikbare wegstructuur beperkte alternatieven biedt, heeft Zeeland te maken met relatief veel hinder na incidenten, bij wegwerkzaamheden, evenementen en piekdrukte als gevolg van toerisme. De regio Zeeland, de provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg willen met de iVRI’s deze kwetsbare Zeeuwse wegenstructuur versterken. Ook faciliteert de regio met de iVRI’s de garantie-aanrijdtijden voor nood- en hulpdiensten, de strakke tijdschema’s van de OV-dienstregeling en het fietsverkeer in de binnenstad en op belangrijke fietstrajecten. Daarnaast wordt de transportcorridor van en naar het Havengebied Terneuzen en de Sloehaven voorzien van iVRI’s. North Sea Port bouwt in de Sloehaven enkele bestaande verkeerslichten om tot iVRI’s, die ook onderdeel uitmaken van deze transportcorridor.

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft een vergelijkbare ambitie voor de Connected Transport Corridor Noord-Limburg en voor de stedelijke hoofdinfrastructuur. De gemeente en de provincie Limburg willen voor de CTC-corridor 15 van de in totaal 43 verkeerslichten ombouwen tot iVRI’s, in aanvulling op de 8 iVRI’s die al eerder zijn gerealiseerd. Venlo wil hiermee de logistieke transportketen faciliteren en de CO2-uitstoot verminderen, om zo ook de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wil de gemeente 12 iVRI’s realiseren op de kruisingen van drukke ontsluitingswegen in het centrum. De gemeente Venlo streeft naar een modal shift van de auto naar de fiets voor binnenstedelijke verplaatsingen. Door fietsers prioriteit te geven bij verkeerslichten ontstaat voor hen een snellere, aantrekkelijkere en comfortabelere verbinding. Naast fietsers krijgt ook het openbaar vervoer bij deze iVRI’s prioriteit, waardoor aansluitingen verbeteren.

Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn wil de iVRI’s inzetten als onderdeel van slimme, duurzame verstedelijking. Net als veel andere gemeenten heeft Apeldoorn een forse woningbouwopgave met zeer beperkte ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur. Apeldoorn koppelt daarom bewust mobiliteit aan opgaven op het gebied van ruimte, wonen en klimaat. De auto is te gast en krijgt in de binnenstad minder ruimte, ten gunste van voetgangers, fietsers, zero emissie verkeer en deelverkeer en -vervoer (Mobility as a Service, MaaS). De gemeente realiseert deze ambities onder andere met iVRI’s en andere instrumenten vanuit het Smartcity G40 traject, waarvan Apeldoorn deelnemer en trekker is. Binnen deze 2e tranche bouwt Apeldoorn uiteindelijk circa 30 verkeerslichten om tot iVRI. Eind 2024 zijn daarmee alle Apeldoornse verkeerslichten omgebouwd tot of vervangen door een iVRI en kunnen deze in samenhang worden ingezet om bij te dragen aan het realiseren van de stedelijke opgaven.
Ombouwen ‘iVRI’s light’ tot volwaardige iVRI’s
Binnen de Rijkssubsidieregeling kunnen ook bestaande, zogenoemde ‘iVRI’s light’ worden opgebouwd tot volwaardige iVRI’s, conform de landelijke standaarden en koppeling aan UDAP. Sommige wegbeheerders realiseren nog ‘iVRI’s light’ waarvan niet alle componenten voldoen aan de landelijke standaarden. Koppeling aan UDAP is dan niet mogelijk. Deze ‘iVRI’s light’ bieden niet de essentiële diensten die een iVRI onderscheiden van een regulier verkeerslicht, zoals het prioriteren van belangrijke doelgroepen, die permanent verbonden (connected) zijn in de dataketen van UDAP. Bovendien past het nog steeds realiseren van ‘iVRI’s light’ niet binnen de afspraken die bestuurders met de minister van IenW ’hebben gemaakt in het BO-MIRT, dat ieder nieuw verkeerslicht een volwaardige iVRI is.
Slimme duurzame verstedelijking
Vanuit het ministerie van IenW is het initiatief genomen om slimme duurzame verstedelijking te concretiseren in een schets. Deze kan wegbeheerders inzicht en inspiratie bieden voor het realiseren van iVRI’s.
Belangrijkste subsidievoorwaarden op een rijtje

De belangrijkste voorwaarden van de subsidieregeling voor de 2e landelijke tranche iVRI’s zijn:

  • Wegbeheerders kunnen 50% Rijkssubsidie aanvragen voor het realiseren van iVRI’s, met een maximum van 500k€ subsidie per wegbeheerder. De wegbeheerder brengt zelf dus ook 50% financiële middelen in. De subsidie is bestemd voor de kosten van de realisatie en voor het beheer en onderhoud in de eerste vier jaar.
  • De iVRI’s leveren een bijdrage aan beleidsmatig of maatschappelijk belangrijke doelen en doelgroepen, zoals het faciliteren van fietsverkeer in de binnenstad of over fietstrajecten, zero-emissie voertuigen van en naar stadswijken, openbaar vervoer over OV-trajecten of vrachtverkeer over goederencorridors. Wegbeheerders bepalen vanzelfsprekend zelf de beleidsdoelen.
  • De iVRI’s zijn gekoppeld aan het Urban data Access Platform (UDAP) en voldoen bij oplevering en blijvend aan de landelijke standaarden. Periodieke software-updates (maximaal 1 maal in de drie 3 jaar) vinden plaats bij doorontwikkeling van de landelijke standaarden.
  • De iVRI’s zijn uiterlijk eind 2024 gerealiseerd.

Voor de complete set aan subsidievoorwaarden: www.dutchmobilityinnovations.com

Deel dit artikel op