Rijk en regio investeren in slimme mobiliteit, data en digitalisering

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regio’s investeren gezamenlijk 2,2 miljoen euro in de verankering van slimme mobiliteit en het gebruik van data en digitalisering in het dagelijks werk. Met het geld worden onder meer mensen opgeleid voor een loopbaan binnen dit vakgebied. Daarnaast gebruiken de samenwerkende overheden het geld om te kunnen blijven voldoen aan (Europese) wet- en regelgeving en meer data te delen voor betere informatie. Deze voorbeelden van mobiliteitsvernieuwing zijn van groot belang om steden en dorpen op een duurzame en efficiënte manier bereikbaar en leefbaar te houden.
Opleiden en aantrekken van personeel

De mobiliteitstransitie vraagt om de inzet van data analisten, IT-experts en data scientists. Dit zijn functies waar veel vraag naar is en die moeilijk zijn in te vullen. Daarom is er een actieplan geschreven om meer mensen aan te trekken. Natalie Veenkamp, coördinator Human Capital namens de samenwerkende overheden en één van de schrijfsters van het actieplan, licht toe: “Ook in 2023 komt er weer een landelijke coördinator voor Human Capital Smart Mobility. Het ministerie van IenW en de regio’s zetten gezamenlijk in op het vergroten van de vijver met talent. Dit doen we door het opzetten van zij-instroomtrajecten en door het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en overheid. Denk bijvoorbeeld aan het structureel borgen van slimme mobiliteit in het curriculum van onderwijsinstellingen met projectopdrachten, stageplekken en challenges. Daarnaast zetten we in op laagdrempelige leervormen voor huidige medewerkers.”

Voldoen aan wet- en regelgeving
Naast de inzet op Human Capital wordt er ook geld vrijgemaakt om werkprocessen aan te passen die volgen uit vernieuwde wet- en regelgeving. Zo is de Intelligent Transport Systems (ITS) directive een Europese regel die overheden verplicht tot het delen van data, bijvoorbeeld over de locatie van schoolzones, of locaties waar veel incidenten gebeuren. Een ander voorbeeld is de General Safety Regulation (GSR): een Europese regeling die tot doel heeft om het aantal verkeersdoden terug te dringen door de inzet van veiligheidstechnologie in auto’s. De uitwerking van beide vraagt van overheden dat zij data verzamelen, ontsluiten en bijhouden, bijvoorbeeld over schoolzones en dynamische snelheden.
Samenwerking ook op andere vlakken

Doordat deze data straks landelijk wordt gedeeld, kunnen serviceproviders de meest veilige route aanbieden, en worden automobilisten tijdig gewaarschuwd als ze te hard rijden. Het is één van de voorbeelden, waarbij het delen van data en meer samenwerking tussen overheden onderling en overheden en de markt grote voordelen op kan leveren. Andere onderwerpen waar overheden intensiever op gaan samenwerken, zijn bijvoorbeeld autonoom rijden, MaaS en deelmobiliteit. Stuk voor stuk voorbeelden van die mobiliteitsvernieuwing, dus.

Deel dit artikel op