Hoe vier verschillende overheden nieuwe iVRI’s gaan inzetten

28 overheden en Nort Sea Port zullen tezamen 419 nieuwe iVRI’s opleveren aan het einde van 2024. Zij maakten daarvoor gebruik van een landelijke subsidieregeling van het ministerie van IenW, met maximaal 50% subsidie voor het realiseren en in beheer nemen van iVRI’s. Ze worden toegevoegd aan de 1.372 (stand van zaken eind april 2023) slimme verkeerslichten die verspreid over Nederland al zijn gerealiseerd. De slimme verkeerslichten maken onderdeel uit van een bredere transitie in mobiliteit en zijn bedoeld om concrete bijdragen te leveren aan slimme duurzame verstedelijking. Slimme verkeerslichten zijn in staat om specifieke verkeersdeelnemers op grotere afstand te ‘herkennen’ en hierop in hun regeling tijdig in te spelen.
Onderdeel van de subsidieaanvraag was een beleidsmatige onderbouwing van de inzet van de iVRI’s. De meeste overheden zetten de iVRI’s in om actieve mobiliteit (lopen en fietsen) in de binnensteden te stimuleren, door deze verkeersdeelnemers gericht prioriteit te geven over gewenste trajecten in, van en naar de binnenstad. Ook worden veel van de iVRI’s ingezet voor het prioriteren van nood- en hulpdiensten, vooral rondom en van en naar ziekenhuizen vanwege verkeersveiligheid en het halen van aanrijdtijden, en openbaar vervoer, vooral gericht op stiptheid en regelmaat.

Dit is hoe vier verschillende overheden de iVRI’s gaan inzetten

De onderbouwing voor de subsidieaanvraag wordt hier uitgewerkt voor een selectie van bovengenoemde overheden: de Provincie Zeeland, de gemeente Wassenaar, de gemeente Apeldoorn en de gemeente Almelo. Dit geeft een beeld van de inzet van de iVRI’s.

De toegekende subsidieaanvraag van de Provincie Zeeland is onderdeel van een samenhangende aanpak van de Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Terneuzen en Vlissingen. Doordat de beschikbare wegstructuur in de provincie beperkte alternatieven biedt, is er sprake van relatief veel hinder na incidenten, bij wegwerkzaamheden, evenementen en piekdrukte als gevolg van toerisme. De Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Terneuzen, Vlissingen en Middelburg willen met iVRI’s de kwetsbare Zeeuwse wegenstructuur versterken. Ook faciliteren zij met de iVRI’s de garantie-aanrijdtijden voor nood- en hulpdiensten, de strakke tijdschema’s van de OV-dienstregeling en het fietsverkeer in de binnenstad en op belangrijke fietstrajecten. Daarnaast wordt de transportcorridor van en naar het Havengebied Terneuzen en de Sloehaven voorzien van iVRI’s. North Sea Port bouwt in de Sloehaven enkele bestaande verkeerslichten om tot iVRI’s, die ook onderdeel uitmaken van deze transportcorridor.

Voor de Gemeente Wassenaar is de toegekende subsidieaanvraag onderdeel van de Strategische Agenda Wassenaar 2030. De gemeente heeft hiermee de uitgangspunten, ambities en doelstellingen geformuleerd die zij wil bereiken en wil de iVRI’s inzetten om bij te dragen aan haar beleidsdoelen. De specifieke meerwaarde voor de inzet van iVRI’s ziet de gemeente Wassenaar voor de doelgroepen fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en hulpdiensten en om balans aan te brengen tussen gemotoriseerd verkeer en draagkracht van de Wassenaarse wegen. Dit gebeurt door middel van een breder pakket aan maatregelen dat tot stand is gekomen gedurende een participatieproces met ondernemers, hulpdiensten, inwoners, Fietsersbond en bewoners. Dit pakket en de inzet van iVRI’s daarbinnen is inmiddels bestuurlijk geaccordeerd. Met de nu te realiseren 5 iVRI’s in aanvulling op de 4 bestaande iVRI’s op de N44, zullen 9 van de 11 verkeersregelinstallaties van de gemeente Wassenaar een iVRI zijn. In de zomervakantie wordt gestart met de plaatsing van de eerste automaat.

De iVRI’s die de gemeente Apeldoorn realiseert met de toegekende subsidieaanvraag worden ingezet als onderdeel van slimme, duurzame verstedelijking. Net als veel andere gemeenten heeft Apeldoorn een forse woningbouwopgave met beperkte ruimte voor uitbreiding van de fysieke infrastructuur. Apeldoorn koppelt daarom bewust mobiliteit aan de opgaven op het gebied van ruimte, wonen en klimaat. Dit beleid houdt in dat de auto te gast is in Apeldoorn en in de binnenstad minder ruimte krijgt, ten gunste van voetgangers, fietsers, zero emissie verkeer en deelverkeer en -vervoer (Mobility as a Service, MaaS). De gemeente  realiseert deze ambities onder andere met iVRI's en andere instrumenten vanuit het Smart City G40 traject, waarvan Apeldoorn deelnemer en trekker is. Apeldoorn wil eind 2024 alle eigen verkeerslichten hebben omgebouwd tot of vervangen door een iVRI om deze in samenhang in te zetten om bij te dragen aan het realiseren van de stedelijke opgaven.

De toegekende subsidieaanvraag van de gemeente Almelo is gericht op de ambitie van een goede toegankelijkheid van de gemeente vanaf het hoofd- en regionale netwerk en het regionale fietsnetwerk, en een integrale bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden en voorzieningen binnen de gemeente. Onderdeel hiervan is de ambitie van Almelo om duurzame vervoerwijzen zoals de fiets en zero-emission logistiek te faciliteren. Intern is het beleid van de gemeente erop gericht om het autoverkeer zoveel mogelijk via de Ring van Almelo af te wikkelen. Wat betreft fiets- en voetgangerverkeer is het beleid juist gericht op het faciliteren van een fijnmazig netwerk binnen en buiten de bebouwde kom. Almelo wil met de te realiseren iVRI’s alle verkeerslichten in de gemeente hebben omgebouwd tot iVRI om hiermee gerichte bijdragen te leveren aan de genoemde ambities.

Overzicht van overheden aan wie subsidie is toegekend

De subsidie voor de uitbreiding van het aantal iVRI’s is toegekend aan de volgende overheden:

Provincie Utrecht
Gemeente Amersfoort
Gemeente Leusden
Gemeente Soest
Gemeente Houten
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Veenendaal
Gemeente Zeist
Provincie Zeeland
Gemeente Maastricht
Gemeente Almelo
Gemeente Hengelo
Gemeente Enschede
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Almere
Gemeente Velsen
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Gouda
Gemeente Wassenaar
Gemeente Emmen
Gemeente Groningen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Helmond
Gemeente Arnhem
Gemeente Venlo
Gemeente Zwolle
Gemeente Vlaardingen
North Sea Port


Deel dit artikel op