Talking Traffic groeit door

Wegbeheerders, verkeersdeelnemers, hulpdiensten, smart city-organisaties en commerciële partijen omarmen de toepassingen van Talking Traffic steeds nadrukkelijker. Zo is de tweede tranche iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) bijna overtekend door de grote hoeveelheid aanvragen vanuit overheden. En worden inmiddels de eerste stappen gezet voor realisatie van nieuwe functionaliteiten, bijvoorbeeld om route-adviezen af te kunnen stemmen op de gemeten luchtkwaliteit, of om voertuigen te kunnen toelaten in zero-emissie zones (of juist niet). Het laat zien dat de gedachte achter Talking Traffic – op basis van real time data kun je weggebruikers beter informeren en kun je beter registreren én sturen op wat er daadwerkelijk buiten op straat gebeurt – springlevend is én een groeiende groep gebruikers en bedrijven aantrekt.
Het oorspronkelijke idee van Talking Traffic – het faciliteren van de gegevensuitwisseling tussen weggebruikers en intelligente infrastructuur, binnen een publiek-private dataketen en zonder continue overheidssubsidiëring, om op basis van actuele data de negatieve effecten van mobiliteit te verminderen – is geslaagd en gaat in volle vaart verder. Uit de eindrapportage Talking Traffic (LINK) bleek onlangs al dat de dataketen goed functioneert en dat weggebruikers positief reageren op de beschikbare informatie.
Eigen kracht
Ook al liepen de contracten in het kader van het Innovatiepartnership Talking Traffic eind 2020 formeel af, de ontwikkeling gaat vol en op eigen kracht verder, registreert ook Vincent Habers namens het ministerie van IenW. “Mooi om dat sneeuwbaleffect te zien. Steeds meer partijen willen aansluiten bij de dataketen, steeds meer objecten in de buitenruimte worden digitaal gekoppeld en steeds meer steden zien de toegevoegde waarde van het op slimme wijze kunnen begeleiden en bijsturen van groepen weggebruikers. Met behulp van de Talking Traffic-techniek en de bestaande dataketen kunnen bijvoorbeeld grote, zware vrachtwagens zo vlot mogelijk de bebouwde kom uit worden geleid, met reductie van emissies en bevordering van de leefbaarheid.’’
"Steeds meer partijen willen aansluiten bij de dataketen, steeds meer objecten in de buitenruimte worden digitaal gekoppeld en steeds meer steden zien de toegevoegde waarde van het op slimme wijze kunnen begeleiden en bijsturen van groepen weggebruikers."
Ambulances
Inmiddels is Ambulance Zorg Nederland volop bezig om als eerste nationale hulpdienst aan te sluiten bij Talking Traffic: eind volgend jaar moeten alle circa 900 ambulances in Nederland zijn aangesloten. Met de brandweer (momenteel in het voorbereidingsstadium) en de andere nood- en hulpdiensten wordt nog gesproken over deelname. En of het nu gaat over politie, weginspecteurs of defensie: ze zien allen de waarde en potentie van Talking Traffic. En die waarde en potentie groeien bovendien nog steeds, aangezien het aantal iVRI’s (momenteel ruim 1000) nog altijd gestaag toeneemt, evenals het aantal gebruikers van Talking Traffic informatiediensten (momenteel al meer dan 2,2 miljoen).
Bollards
Ook op een ander front is Talking Traffic bezig aan een opmars. Zo kunnen bollards (beweegbare toegangspaaltjes in de buitenruimte) inmiddels eveneens aan de dataketen worden toegevoegd, net als slagbomen en toegangshekken voor speciale groepen gebruikers. Ook deze vorm van datagedreven mobiliteit mag zich verheugen in een toenemende belangstelling; in het bijzonder bij steden die bezig zijn met de uitrol van het Smart City-concept. Habers: “In die steden zien betrokkenen steeds beter welke mogelijkheden Talking Traffic-toepassingen bieden. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen welke voertuigen wel of niet welkom zijn in een milieuzone, kun je deelauto’s of elektrische auto’s gedoseerd privileges geven of vrachtauto’s van marktkooplieden alleen op marktdagen toegang geven tot het marktplein. Ook kun je eenvoudig bepalen dat bewoners van een appartementencomplex, bestemmingsverkeer dus, wél toegang hebben tot een bepaalde weg, die voor andere weggebruikers gesloten blijft. Kortom: steden zien in dat je met Talking Traffic-toepassingen snel, kostenefficiënt en flexibel uitvoering kunt geven aan je beleid en mobiliteit echt slimmer, veiliger en duurzamer kunt maken.’’
"Onder meer binnen de G40 wordt deze vorm van datagedreven mobiliteit gezien als een belangrijke pijler om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken."
Verificatie
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groeiend aantal commerciële partijen (onder meer aanbieders van informatiediensten, detectiesystemen, sensoren en beweegbare paaltjes) wil aansluiten bij Talking Traffic. Dat is onder meer te zien aan de aanvragen voor het verificatieproces, noodzakelijk om goedkeuring voor een product in de dataketen te krijgen. Zo wordt ‘gecertificeerd voor Talking Traffic’ voor partijen een soort keurmerk, een kwaliteitslabel, waarover aanbieders moeten beschikken om hun producten aan overheden en eindgebruikers te kunnen leveren.
Stuur
Een jaar na het aflopen van de commerciële contracten is Talking Traffic dus alive and kicking. Talking Traffic groeit niet alleen als het gaat om het aantal deelnemers, toepassingen en gebruikers ervan, maar wordt daardoor ook steeds betekenisvoller voor overheden als combinatie van concrete instrumenten om beheer, onderhoud én beleidskeuzen eenvoudiger te maken. Immers: beschikbaarheid van realtime data biedt elk moment van de dag zicht op wat er op straat in je stad gebeurt. Dat inzicht verschaft overheden een stuur om gewenst mobiliteitsgedrag te faciliteren (bijvoorbeeld door fietsers in de spits en bij slecht weer langer of eerder groen licht te geven), maar ook om op andere thema’s integraal en gericht te sturen. Onder meer binnen de G40 wordt deze vorm van datagedreven mobiliteit gezien als een belangrijke pijler om steden slimmer, duurzamer, schoner en veiliger te maken.
Feiten en cijfers op een rijtje:
Image
Aantal iVRI’s
> 1000
Image
Aantal gebruikers
> 2,2 miljoen
Image
Aantal aansluitende ambulances in 2022
ca. 900
Twintig (20) nieuw aangesloten marktpartijen danwel partijen die bezig zijn toetreding voor te bereiden, per ‘schakel’ in de dataketen:
Intelligente infrastructuur (voorheen C1)
2
leveranciers van bollards
1
leverancier van prijsgunstiger techniek voor communicatie tussen intelligente infra en UDAP
Cloud Service Partijen (voorheen C2)
2
leveranciers van iVRI’s
1
leverancier van informatiediensten voor automobilisten en fietsers
1
leverancier van OBU’s (on board unit) met short & long range datacommunicatie
1
white-label dienstverlener, gecontracteerd door Ambulance Zorg Nederland
Leveranciers van sensoren (nieuwe categorie)
1
leverancier van luchtkwaliteits-sensoren
2
leveranciers van fiets-detectiesystemen
Leveranciers van informatiediensten (“app’s” en “on-board voorzieningen”)
4
leveranciers van fietsapp’s
1
leverancier van fietstrackers
2
nieuwe app’s voor gebruik in vrachtauto’s
2
leveranciers van FMS-systemen
Uitbreiding van toepassingen en datasoorten:
Nieuwe toepassingen/Use Cases (gerealiseerd of in voorbereiding)
-
Emergency Vehicle Approaching (EVA) berichten via UDAP
Nieuwe (gerealiseerd of in voorbereiding) data-soorten
-
Verkeersbordendata van vrijwel alle RVV-borden
-
Logistieke Data
-
Schoolzones
-
Safety Priority Services (Safety Related Traffic Information plus Traffic Jam Ahead Warnings)
-
Luchtkwaliteit
-
Zero-emissie zones